REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH

NA TERENIE GMINY ROZOGI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i  sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.
2. Świetlice wiejskie i ich wyposażenie stanowią mienie Gminy Rozogi.
3. Administratorem świetlic wiejskich jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach.
4. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest Sołtys wsi zwany dalej opiekunem świetlicy, bądź inna osoba z którą podpisana została umowa użyczenia .
5. Wyznaczony  opiekun świetlicy otrzymuje umowę użyczenia stanowiącą Załącznik nr 2, która określa warunki użyczenia.
6. W uzasadnionych przypadkach opiekunem świetlicy może być inna osoba upoważniona przez Sołtysa w formie pisemnej, po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem GOK.
7. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

II. ROLA OPIEKUNA ŚWIETLICY

1. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy w szczególności:
a) stały nadzór  nad udostępnianiem kluczy do świetlicy,
b) prowadzenie rejestru wydawanych kluczy do świetlicy,
c) bieżąca wymiana informacji z Administratorem w zakresie ustalenia i aktualizacji harmonogramu udostępniania świetlicy,
d) zgłaszanie do Administratora: usterek, awarii, potrzeb ( opał, środki czystości i inne),
e) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe,
f) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy,
g) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
i) każdorazowego odbioru świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,
h) zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i  urządzeń osobom uprawnionym,
j) przesyłanie informacji o udostępnianiu świetlicy.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 1 opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i ubytki w wyposażeniu świetlicy.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1. Świetlice funkcjonują na podstawie harmonogramu, dostosowanego do potrzeb mieszkańców Gminy ( wzór harmonogramu określa Załącznik nr 3).
2. Koszty eksploatacji świetlic, które są zgodne z harmonogramem dostępu, są pokrywane z budżetu Gminy Rozogi.
3. W przypadku rażących naruszeń zapisów niniejszego regulaminu i przyczynienia się do powstania kosztów eksploatacyjnych nieprzewidzianych w budżecie GOK  będzie prowadzone  postępowanie w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za powyższe zdarzenie.
4. Ze świetlic mogą korzystać z prawem pierwszeństwa:
a) organy Gminy Rozogi,
b) mieszkańcy Gminy w ramach prowadzonych zajęć o charakterze zorganizowanym przez opiekuna  świetlicy,
c) mieszkańcy Gminy w ramach inicjatyw lokalnych o charakterze niezarobkowym, a w szczególności: imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
d) organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy, w celu realizacji przewidzianych w ich  statutach zadań o charakterze niezarobkowym,
e) osoby i podmioty w celach prywatnych.
5. Udostępnienie świetlicy dla organizacji lub osób, o których mowa w pkt 4, ppkt c, d i e odbywa się poprzez  złożenie wniosku do Dyrektora GOK w Rozogach przez osobę pełnoletnią w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą wynajęcia (wzór wniosku określa załącznik nr 4).
6. Świetlica może funkcjonować w godzinach od 7:00 do 22:00 zgodnie z określonym harmonogramem.
7. W uzasadnionych przypadkach godziny dostępu do świetlicy, o których mowa w pkt. 6 mogą być zmienione przez Administratora.
8. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do  której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w takim stanie jakim został przyjęty.
9. Osoba zgłaszająca się po klucze, każdorazowo wpisuje się do rejestru prowadzonego przez opiekuna świetlicy, potwierdzając jednocześnie zobowiązanie do sprawowania nadzoru nad grupą korzystającą ze świetlicy ( wzór rejestru określa załącznik nr 5 ).
10. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba wynajmująca, która zobowiązana jest do usunięcia usterek na swój koszt w terminie do 3 dni.
11. Korzystający ze świetlicy jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec opiekuna świetlicy oraz innych korzystających pod rygorem zakazu wstępu na jej teren.
12. Zabrania się wstępu na teren świetlicy i korzystania z jej wyposażenia osobom, których zachowanie powoduje ryzyko narażenia ich i innych osób na utratę zdrowia, a także ryzyko uszkodzenia mienia Gminy.
13. Korzystanie z wyposażenia świetlicy może odbywać się jedynie za zgodą opiekuna.
14. Wyposażenie świetlic nie może być niszczone, przywłaszczane ani wynoszone poza teren świetlicy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, a także  dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.
2. Skargi i wnioski na organizacje działania świetlic należy składać do Dyrektora GOK.
3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawuje Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach.
4. Regulamin świetlicy wiejskiej wchodzi w życie z dniem podpisania.