palma03

REGULAMIN
XX  POWIATOWEGO
KONKURSU
„PALMA WIELKANOCNA”
ROZOGI  2015

 

 

Założenia i cel konkursu:
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami   wielkanocnymi.
1.    Kultywowanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów,
2.    Stworzenie warunków do prezentacji twórczości ludowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych,
3.    Wymiana wiedzy na temat zanikającego zwyczaju wykonywania  palm wielkanocnych,
4.    Integracja twórców plastyki obrzędowej z powiatu szczycieńskiego.
Warunki uczestnictwa:
1.    W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Rozogi oraz  powiatu szczycieńskiego, twórcy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni, a także uczestnicy zbiorowi (klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazja, organizacje społeczne, koła zainteresowań, osoby indywidualne i dzieci).
2.    Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły. Sposób ich wykonania dowolny z zachowaniem tradycyjnej formy ludowej.
3.     Wysokość palmy jest nieograniczona /palma musi mieć taką wysokość aby można ją było swobodnie unieść w górę, o wygranej świadczy sposób i estetyka jej wykonania a nie wielkość/.
4.    Palmy wykonane z widłaka lub innych roślin chronionych nie będą uwzględnione w konkursie.
5.    Jeden autor bądź jedna klasa może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6.    Palmy należy dostarczyć do Kościoła Parafialnego w Rozogach w dniu
27 marca 2015r. / piątek/ do godz. 16ºº.
Po godz. 17ºº komisja konkursowa dokona oceny palm.
7.    Każdą palmę należy podpisać /w opisie zawrzeć koniecznie następujące informacje/:
-  imię, nazwisko, wiek wykonawcy, adres zamieszkania
- nazwę i adres szkoły, symbol klasy,
- nazwę  i adres organizacji.  
8.  Wszystkie nagrodzone palmy zostają do dyspozycji organizatora.
Komisja oceniać będzie:        
♣  pomysłowość, estetykę, technikę wykonania prac,
♣  bogactwo użytych materiałów,
♣  ogólne walory artystyczne i estetyczne.
UWAGA!  Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 marca 2015r. około godziny 13ºº po  Mszy Św. w sali sportowej Zespołu Szkół w Rozogach.
Prosimy o terminowy odbiór nagród!
Organizatorzy zobowiązują się do:
♣  powołania kompetentnej komisji oceniającej, której decyzje będą ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
♣  przygotowania nagród i dyplomów,
♣  stworzenie miłej i przyjemnej atmosfery oraz sprawnego przeprowadzenia konkursu.
Komisja konkursowa przyzna nagrody za I,II, III miejsce w każdej kategorii, może również przyznać inne miejsca i wyróżnienia.
Pozostali  uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy za udział.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem:
♣ Gminny Ośrodek Kultury
Plac Jana Pawła II 1
12-114 Rozogi
tel/fax (089) 72 26 048   w godz. 8ºº – 17ºº
/od wtorku do piątku/.