Wieniec Dożynkowy 2018

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH

Regulamin konkursu:
„Wieniec Dożynkowy 2018”

I. Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach i Gmina Rozogi.

II. Miejsce konkursu – Rozogi.

III. Termin konkursu – 25 sierpnia 2018 r.

IV. Cel konkursu
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej.
2. Rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową związaną z tradycyjnym wykonaniem wieńców dożynkowych.
3. Promocja dorobku kulturalnego wsi.
4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

V. Kryteria oceny
Wieńce dożynkowe będą oceniane według skali od 1 do 5, w każdej kategorii. Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów:
1. Wykorzystanie płodów rolnych (kłosy, zboża, ziarno, słoma, zioła, warzywa, owoce, kwiaty, bez elementów sztucznych itp.),
2. Estetyka i poziom wykonania (kompozycja, kształt, kolorystyka),
3. Elementy symboliki i tradycji ludowej,
4. Technika wykonania wieńca, stopień trudności;
5. Ogólny wyraz artystyczny

VI. Uczestnicy konkursu
1. Udział w konkursie mogą wziąć sołectwa z terenu gminy Rozogi, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe itp.
2. Jeden podmiot może przygotować jeden wieniec dożynkowy.
3. Wieńce zgłoszone do konkursu powinny znaleźć się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rozogach 25.08.2018 do godziny 10:00.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie wieńca oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach i Gminy Rozogi.

VII. Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2018 r.
2. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa.
3. Komisja pracę rozpocznie o godzinie 10:00.
4. Wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów dożynkowych.
5. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
6. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zwycięski wieniec będzie reprezentował gminę w konkursie wieńców w czasie Dożynek Powiatowych.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów konkursu.
4. Regulamin może ulec zmianie bez podania przyczyny.


 zajęcia


 Mobilny Dom Kultury Spaliny Wielkie


 Podziękowanie


 W niedzielę 1 lipca w Księżym Lasku ksiądz proboszcz Norbert Bujanowski poświęcił naszą drugą kapliczkę.

Za pomoc w jej wykonaniu i ustawieniu serdecznie dziękujemy:
rzeźbiarzowi Panu Jerzemu Dobrzyńskiemu, kowalowi Panu Adamowi Gutowskiemu, Panu Januszowi Skibie Panom Andrzejowi Drząszczowi, Bogdanowi Gadomskiemu i Stanisławowi Mikołajczykowi, którzy kapliczkę przetransportowali Panu Kazimierzowi Krajzie, który kapliczkę zainstalował na miejscu księdzu proboszczowi Norbertowi Bujanowskiemu Państwu Dorocie i Pawłowi Gwiazdom na których posesji kapliczka stanęła oraz Panu Jankowi Wiśniewskiemu, który całą kapliczkę wydrążył, poskładał i pomalował i przede wszystkim Panu Sołtysowi Zdzisławowi Zęgocie, który przekazał na kapliczkę drewno, czuwał nad pracami i właśnie na którego prośbę kapliczka stanęła w tak pięknym miejscu w Księżym Lasku.