Informacja o zrealizowanych projektach.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej i realizując zadania statutowe na polegające na organizacji imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach pozyskuje środki z funduszy unijnych z zakresu małych projektów i innych środków .  Projekty unijne realizowane są od 2008r przez GOK. Pierwszy projekt to zajęcia skierowane  dla młodzieży i dzieci uczestniczących w projekcie. Rozwijały ich kreatywność, uczyły samodzielnie organizować swój wolny czas. Poprzez organizację tych zajęć nastąpiło wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W wyniku tych zajęć beneficjenci rozwijali własne zainteresowania, promowali  środowisko lokalne, rozbudzali swoją aktywność.

W ramach realizacji projektu odbyły się następujące zajęcia:

Warsztaty kreatywne pod hasłem „Zręczne ręce”

Zajęcia odbywały się w sierpniu i wrześniu 2008 roku oraz lipcu i sierpniu w 2009r w świetlicy wiejskiej w Łuce, raz w tygodniu po dwie godziny.  W roku 2008 i 2009 zajęcia prowadzone w świetlicy miały wymiar 32 godzin, ogółem 64 godziny. Poprzez zajęcia dzieci rozwijały swoje zainteresowania, zdolności manualne, poznawały nowe możliwości spędzania wolnego czasu. Nauczyły się jak inaczej można wykorzystać przedmioty codziennego użytku. Każde spotkanie poprzedzone i zakończone było zabawą ruchową i integracyjną na powietrzu. Dzieci bardzo chętnie przychodziły i uczestniczyły w warsztatach. Czas spędzony na zajęciach mijał i szybko a na kolejne czekały z niecierpliwością.

Kurs komputerowo - graficzny dla młodzieży.

Podczas kursu młodzież nauczyła się między innymi: wykorzystywać komputer do obróbki zdjęć – zmniejszyć rozmiar usuwać niedoskonałości fotografii, tworzyć prezentacje ,pisać i edytować zaproszenia, artykuły, które potem zamieszczano na stronie internetowej.

Warsztaty komputerowo - graficzne pod hasłem „komputer może służyć nie tylko do pracy...”

Warsztaty przeznaczone były  dla młodzieży zafascynowanej komputerem i fotografią cyfrową. Grupa liczyła 10 osób w wieku od 13 od 16 lat. Spotkania rozpoczęły się we wrześniu 2008 roku i kontynuowane były w roku 2009 ogółem 30 godzin.
W trakcie zajęć młodzież: uczyła się pozyskiwać materiały z Internetu, obrabiać oraz zamieszcza na stronie internetowej samodzielnie wykonane zdjęcia, pisać artykuły, tworzyć plakaty i zaproszenia. największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się poznany program do obróbki zdjęć, który wykorzystują także w domu. Dużą satysfakcję przynosi im możliwość współtworzenia strony internetowej.     

Warsztaty teatralne pod hasłem „Teatr to wspaniała szkoła życia” 

Warsztaty kierowana były  do młodzieży lubiącej teatr, pragnącej rozwijać swoje zainteresowania aktorskie. Grupa nazywała  się MUSLI i liczyła 15 osób w wieku 13-16 lat. W listopadzie 2008 roku rozpoczęły się cykliczne, cotygodniowe spotkania. Na pierwszych zajęciach młodzież wybrała sztukę pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” i rozdzieliła role. Podczas prób z tekstem, młodzież uczy się operowania głosem, dyskutuje na temat rekwizytów i scenografii. Spotkania teatralne uczą koncentracji, rozwijają wyobraźnię, pomagają przełamać wstydliwość i przezwyciężyć tremę. Podczas zajęć młodzież poznawała się i odkrywała zdolności aktorskie. Warsztaty kontynuowane są w roku 2009 ogółem odbyło się 30 godzin zajęć. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności na scenie poprzez cotygodniowe spotkania, realizowała się również w pracach plastyczno – technicznych poprzez samodzielne wykonywanie dekoracji i udoskonalała stroje. Podczas zajęć teatralnych młodzież poszukiwała nowych pomysłów dlatego też powstała grupa kabaretowa TOFIK, która wystąpiła w części artystycznej na XIV konkursie Palmy Wielkanocnej.


Następne projekty to zajęcia warsztatowe dla osób dorosłych pn; „Kultura kurpiowska, to skarb który należy pielęgnować”. Głównym celem zajęć było ukazania dorobku kultury kurpiowskiej tak bardzo rozpowszechnionej na terenie gminy oraz nabycie nowych umiejętności w dziedzinie śpiewu, tańca i gwary kurpiowskiej. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji lokalnej twórczości ludowej w gminie i regionie, integracji osób dorosłych, uwrażliwienia na odbiór tradycji regionalnych i zagospodarowania czasu wolnego wśród osób dorosłych. W związku z realizacją przedsięwzięcia zorganizowanie zostały zajęcia warsztatowe dla osób w wieku od 25 - 50 lat oraz seniorów w których uczestniczyło 51 osób. Zajęcia trwały od kwietnia do lipca 2012 roku. Łącznie odbyło się 240 godzin zajęć z zakresu nauki pieśni, gwary ,tańców oraz wykonywania kwiatów z bibuły i wycinanek kurpiowskich. Zorganizowano również występy ukazujące dorobek działalności zespołów w środowisku lokalnym i międzygminnym. Odbyły się również spotkania integracyjne i inne formy pożytecznego spędzania czasu przez dorosłych. Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty: umocnienie więzi między osobami dorosłymi, kultywowanie tradycji, obrzędów , wymiana doświadczeń, pozyskanie nowych członków do zespołu ludowego i zagospodarowanie czasu wolnego.

Od roku 2010 realizuje się projekty dożynkowe mające na celu organizację corocznych imprez pn; „Dożynki – Gminne Święto plonów”. Główny cel tych projektów to: organizacja uroczystości dożynkowej, w ramach której społeczność lokalna i ponad lokalna jest świadkiem szeregu atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach. Organizacja dożynek przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej polegającej na włączeniu się w organizację imprezy. Z roku na rok w organizację dożynek włącza się coraz więcej sołectw  Sołtysi wraz ze swoimi mieszkańcami przygotowują stoiska promocyjne sołectwa a na nich potrawy tradycyjne i regionalne, które wystawiono  do darmowej degustacji podczas dożynek. Zorganizowano część artystyczną a w  niej koncerty zespołów: ludowego, disco- polo, muzyki romskiej wieczorem natomiast odbyła się „dyskoteka pod gwiazdami”. Organizacja imprez dożynkowych  podnosi atrakcyjność gminy Rozogi, jak również jak również promuje jej walory. Szacuje się , że w imprezach tych bierze corocznie udział  około  tysięcy uczestników z gminy i okolic.

Od roku 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach zrealizował ogółem 9 wniosków w tym cztery dożynkowe, dwa wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Księży Lasek i Borki Rozowskie oraz jeden z zakresu zajęć warsztatowych dla osób dorosłych na ogólną kwotę  125 550,00 złotych.  Przedsięwzięcia dofinansowane zostały z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 a także Programu Integracji Społecznej na kwotę około 43 700,00 zł.

W roku bieżącym ośrodek kultury pozyskał dofinansowanie na wszystkie imprezy środowiskowe, które zostały zorganizowane w ramach działalności takie dodatkowe środki otrzymaliśmy na  organizację : XVIII Powiatowego Konkursu  Palmy Wielkanocnej został on dofinansowany przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku - w kwocie 4 000zł, Starostwa Powiatowego w Szczytnie 1000 zł na nagrody rzeczowe i ze Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich w Olsztynie kwotę 250,00 zł ponadto nagrody pieniężne ufundowane zostały przez darczyńców. Ponadto pozyskane zostały  środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na organizację wspomnianych trzech festynów w następujących : Klon, Łuka i Kowalik w wysokości 4 500 zł. Największym projektem nie inwestycyjnym jest projekt dożynkowy, na który dofinansowanie wynosi  25 000 złotych. Fundusze te pozyskane zostały z zakresu małych projektów  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.  W roku bieżącym Ośrodek Kultury  realizował także  projekt pn „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kowalik”.